Friday, October 23, 2015

Dua-e-Ashoora (10th Muharram Youm-E-Ashura Dua) and Ashura Namaz


After Fajar Read 2 Nafals After Fajar Prayer Suruh Fatiha with ( Any Suruh) Read Dua Ashora

DUA-E-ASHURA

Ya Qaabila tawbati Adama Yawma 'Ashuraa-aYa faarija karbi Dhin-nuwni yawma 'Ashuraa-aYa jaami'a shamli y'aquwba yawma 'Ashuraa-aYa saami'a d'awati musa wa haruna yawma 'Ashuraa-aYa mu-ghitha ibrahima mi-nanaa-ri yawma 'Ashuraa-aYa rafi'a idrisa ilas-samai yawma 'Ashuraa-aYa mujeeba da'wati salihin finna qati yawma 'Ashuraa-a

Ya nasira sayyidina Muhammadin sal-lalahu 'alayhi wa sallama yawma'Ashuraa-aYa rahma-nad-dunya wal-akhirati was rahima-humaa salli 'alasayyidina Muhammadiw-wa 'ala jamee'al ambiyaai wal-mursaleena waqdihaajaa-tinafid-dunya wal-akhirati wa atil 'umrana fee taa'atika wamahabatika wa ridakawa ahyinaa

hayatan tayeeba tuwwa tawaffana 'a-lal-emaani wal-islamibi-rahmatika Yaa arhamar-rahimeen Allahma bi-'izzil hasani wa akhihiwa ummihi wa abihi wa jaddihi wa banihi far-rij 'anna maa nahnu fee.

After reading the above dua, read the following dua 7 times

Subha-nallahi mil al-meezani wa muntahal-'ilmi wa mabla-ghar-ridawa zinatal-'arshi la mal-jaa-aa wala manjaa-aa mi-nallahiilla-ilay. Subha-nallahi 'ada-dash-shaf-'ia wal-witri wa 'adadakalimaa tilla-hit-tammati kullihaa nasalu-kaslamata bi-rahmatika yaaarhamar-rahimeen.

wa-hu-wa hasbunaa-wa-nai'-mal-wakeel. Ni'-mal-mawla wa-ni'man-naseer.wala-haw-la wala quwwata illa-billahil-'alee-yil-'azeem.wa salla-lahu ta'ala 'ala sayyidina Muhammadiw-wa 'ala alihi wasahbihi wa 'a-lal mumineena wal muminati wal muslimeena wal muslimati'adada zarratil wujudi wa 'adada ma'-luwmaa tillahi wal-hamu-illahirabbil-'alameen.

दुआ ए आशूरा

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या क़ाबि ल तौबति आदम यौम आशूराअ
या फारिजा करबी जिन्नूनी यौम आशूराअ
या जामी अ शमली याक़ूब यौम आशूराअ
या सामी अ दाअवती मूसा व् हारून यौम आशूराअ
या मुगि स इब्राहिम मिनन्नारी यौम आशूराअ
या राफ़ीअ इदरीस इलस्समाई यौम आशूराअ
या मुजी ब दावती सालिहिन फिन्नाकती यौम आशूराअ
या नासि र सय्येदेना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूराअ
या रहमान नददुनिया वल आखिरती व् रहिमहुमा सल्ली अला सय्येदेना मुहम्मदिंव व् अला आली सय्येदेना मुहम्मदिंव व सल्ली अला जमीईल अम्बियाई वल मुरसलीन वक़ज़ी हाजातीना फिददुनिया वल आखिरती व अतिल उम रना फी ताअतीक व मुहब्बतिक व रेदाक व अहयेना हयातन तैय्यबतओं वतवफ़्फ़ना अललईमानी वल इस्लामी बिरहमतिक या अरहमर्राहिमीन  ।
अल्लाहुम्मा बीइज़्ज़िल हसनी व् अखीही व उम्मीही व् अबिहि व जद्दीही व् बनिहि फर्रीज अन्ना मानहनू फ़ीहि   । 

(फिर 7 बार ये दुआ पढ़े।)

सुब्हानल्लाही मिलअलमिज़ानी व् मुन्तहलइल्मी व् मबलग़ र्रेरदा व ज़िन तल अर्शी लामल जाअ वला मन जाअ मिनल्लाही इल्ला इलैहि   ।   सुब्हानल्लाही अददश शफई वल वितरि व अदद कलीमातिल्लाहित्तामती कुल्लीहा नसअलुकस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर्राहिमीन  । व हुव हसबुना व नैमल वकील । नैमल मौला व नैमन्नसिर  । वलाहौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम  ।  व सल्लल्लाहु तआला अला सय्येदेना मुहम्मदिंव व्अला आलिहि वसहबिहि वअलल मुअमिनीना वल मुअमिनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़ररातील वुजुदी व् अदद मालुमातील्लाही वलहम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन ।  आमीन । सुम्मा आमीन । 
Nafil Namaz (Salat) for the Eve of Ashurah

On the Day of Ashura Read the below Namaz before Zuhar Namaz

1) Read 4 Rakat Nafil Namaz. 
In every rakat, Recite Sureh Fatiha (1 time), Sureh Jiljal (1 time), Sureh Kafiroon(1 time), Sureh Ikhlas(1 time).

After Salam, Recite Darood Sharif 70 times and seek forgiveness from sins.

2) Read 6 Rakat namaz with 3 salams (ie. Read 2, 2 rakats).

Read this 6 rakats in sucha a way that after reciting Sureh fatiha, then recite, 

First rakat Recite Sureh Shams (1 time),
Second rakat Recite Sureh Qadr (1 time),
Third rakat Recite Sureh Jiljaal (1 time),
Fourth rakat Recite Sureh Ikhlas (1 time),
Fifth rakat Recite Sureh Falak (1 time),
Sixth rakat Recite Sureh Naas (1 time).

After Salam, Go in Sajda and Recite Sureh Kafiroon (1 time), and make dua for any wish, Insha Allah, Allah Ta'ala will accept it and your wish will come true.

3) Read 4 Rakat Nafil Namaz. 
In every rakat, Recite Sureh Fatiha (1 time), Sureh Ikhlas (15 time).

After Salam, Make Dua and Pray on behalf of Hazrat Imam Hassan Radi Allah anhu and Hazrat Imam Hussain Radi Allah Anhu. (Bakshna)

4) From First Night to 10th Night of Muharram,  Recite Kalima Tauheed, daily after Isha Namaz 

5) On the day of Ashura, Recite the below Dua 70 times in Wazu.

Hasbi Ya Allahu Wa Ni'mal Wakeelu

Below are the Surah in English Transliteration

Sureh Fatiha

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen
Ar-Rahmaanir-Raheem
Maaliki Yawmid-Deen
Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nasta'een
Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen

Sureh Kafiroon

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul yaa-ai yuhal kaafiroon
Laa a'budu ma t'abudoon
Wa laa antum 'aabidoona maa a'bud
Wa laa ana 'abidum maa 'abattum
Wa laa antum 'aabidoona ma a'bud
Lakum deenukum wa liya deen.

Sureh Ikhlaas

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul huwal laahu ahad
Allah hus-samad
Lam yalid wa lam yoolad
Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Sureh Falaq

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul a'uzoo bi rabbil-falaq
Min sharri ma khalaq
Wa min sharri ghasiqin iza waqab
Wa min sharrin-naffaa-saati fil 'uqad
Wa min shar ri haasidin iza hasad

Sureh Naas

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul a'uzu birabbin naas
Malikin naas
Ilaahin naas
Min sharril was waasil khannaas
Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas
Minal jinnati wan naas 

Sureh Zilzal

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Izaa zul zilatil ardu zil zaalaha
Wa akh rajatil ardu athqaalaha
Wa qaalal insaanu ma laha
Yawmaa izin tuhad dithu akhbaaraha
Bi-anna rabbaka awhaa laha
Yawma iziy yas durun naasu ash tatal liyuraw a'maalahum
Famaiy ya'mal mithqala zarratin khai raiy-yarah
Wa maiy-y'amal mithqala zarratin sharraiy-yarah


Sureh Shams

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Wash shamsi wa duhaa haa
Wal qamari izaa talaa haa
Wannahaari izaa jallaa haa
Wallaili izaa yaghshaa haa
Wassamaaa'i wa maa banaahaa
Wal ardi wa maa tahaahaa
Wa nafsinw wa maa sawwaahaa
Fa-alhamahaa fujoorahaa wa taqwaahaa
Qad aflaha man zakkaahaa
Wa qad khaaba man dassaahaa
Kazzabat Samoodu bi taghwaahaaa
Izim ba'asa ashqaahaa
Faqaala lahum Rasoolul laahi naaqatal laahi wa suqiyaahaa
Fakazzaboohu fa'aqaroohaa fadamdama 'alaihim Rabbuhum bizambihim fasaw waahaa
Wa laa yakhaafu'uqbaahaa
0 comments:

Islamic / Muslim Festivals and Holiday 2019

Islamic Events and Holiday 2019

English Date Islamic Date
We have listed the important Islamic Festivals, Holidays and Events for the year 2019 as per the calender year 2019. These muslim religious holiday can vary as per the sighting of moon and the lunar calendar.
#Urs Khawjah Gharib Nawaz, Ajmer Sharif 14 March, 2019 - Thursday 6th Rajab 1440
#Lailat-ul-Meraj #Shab-e-meraj Night of Apr 3, 2019 - Wednesday 26-Rajab-1440
#Shabe-e-Barat April 20, 2019 - Saturday 14th Sha'baan 1440
#Start of Fasting Month (#Ramadan) May 7, 2019 - Tuesday 1st Ramadan 1440
#Jummat-ul-Wida 31 May 2019 - Friday Last Friday of Ramadan 1440
#Lailat-ul-Qadr (#Shab-E-Qadr) June 1, 2019 - Saturday 27 Ramadan 1440
#Eid-ul-Fitr June 5, 2019 - Saturday 1st Shawwal 1440
#Hajj August 11, 2019 - Sunday 9th Dhul-Hijjah 1440
#Eid-ul-Adaha #Bakrid August 12, 2019 - Wednesday 10th Dhul-Hijjah 1440
#Islamic New Year September 1, 2019 - Sunday 1st Muharram 1441
#Yaum al-Ashura September 10, 2019 - Tuesday 10th Muharram 1441
#Eid Milad-un-Nabi Nov 10, 2019 - Sunday 12th Rabi-al-Awwal 1441
#Urs Haji Ali Baba Mumbai 13 December, 2019 - Friday 16 Rabi Ul Akhir 1441
714th Urs Sharif Of Hazrat Khwaaja Syed Nizamuddin Aulia Mehboob-e-elahi Rahmatullah Alayh 16 December, 2019 - Monday 19 Rabi Ul Akhir 1441