Shaadi Mein Rukawat Dur Karne Ki Dua (Wazifa)

Share:
Shaadi Mein Rukawat Dur Karne Ki Dua (Wazifa)

Are you facing trouble and obstacles in marriage. Trouble in getting married. Hurdles in getting married. This is a powerful dua and wazifa to remove the obstacles. Insha Allah

Shaadi Mein Rukawat Dur Karne Ki Dua (Wazifa)

Follow the following steps daily. Isha Allah all the hurdles and obstacles will be removed and you will get married soon.

1) Perform Wazu 
2) Sit on a clean place
3) Recite Darood Sharif 11 times
4) Recite Sureh Taaha 1 time
5) Then recite "YA JAAMIOO" 300 times
6) Then pray to Allah Ta'ala for removing the obstacles. Insha Allah you will succeed.

Note: Women during menstruation must not read the Quranic ayat - sureh Talha. Once can recite the isme paak.

Darood Sharif

ALLAHUMMA SALLI ALA MUHAMMADININ NABI YIL UMMI YI WA AALIHI WABAARIK WA SALLIM.


“O Allah! Send blessings on Muhammad, our chief the unlettered Apostle and his Family Thy favours and thy Salutations”.

Sureh Taha

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Taa-Haa
Maaa anzalnaa 'alaikal Qur-aana litashqaaa
Illaa tazkiratal limany yakshaa
Tanzeelam mimman khalaqal arda was samaawaatil 'ulaa
Ar-Rahmaanu 'alal 'Arshis tawaa
Lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa maa bainahumaa wa maa tahtassaraa
Wa in tajhar bilqawli fainnahoo ya'lamus sirra wa akhfaa
Allaahu laaa ilaaha illaaha Huwa lahul Asmaaa'ul Husnaa
Wa hal ataaka hadeesu Moosa
Iz ra aa naaran faqaala li alhlihim kusooo inneee aanastu naaral la'alleee aateekum minhaa biqabasin aw ajidu 'alan naari hudaa
Falammaaa ataahaa noodiya yaa Moosaa
Inneee Ana Rabbuka fakhla' na'laika innaka bilwaadil muqaddasi Tuwaa
Wa anakhtartuka fastami' limaa yoohaa
Innaneee Anal laahu laaa ilaaha illaa Ana fa'budnee wa aqimis-salaata lizikree
Innas Saa'ata aatiyatun akaadu ukhfeehaa litujzaa kullu nafsim bimaa tas'aa
Falaa yasuddannnaka 'anhaa mal laa yu'minu bihaa wattaba'a hawaahu fatardaa
Wa maa tilka bi yamee nika yaa Moosaa
Qaala hiya 'asaaya atawakka'u alaihaa wa ahushshu bihaa 'alaa ghanamee wa liya feehaa ma aaribu ukhraa
Qaala alqihaa yaa Moosaa
Fa-alqaahaa fa -izaa hiya haiyatun tas'aa
Qaala khuzhaa wa laa ta khaf sanu'eeduhaa seeratahal oolaa
Wadmum yadaka ilaa janaahika takhruj baidaaa'a min ghairi sooo'in Aayatan ukhraa
Linuriyaka min Aayaatinal Kubra
Izhab ilaa Fir'awna innahoo taghaa (section 1)
Qaala Rabbish rah lee sadree
Wa yassir leee amree
Wahlul 'uqdatam milli saanee
Yafqahoo qawlee
Waj'al lee wazeeram min ahlee
Haaroona akhee
Ushdud biheee azree
Wa ashrik hu feee amree
Kai nusabbihaka kaseeraa
Wa nazkuraka kaseeraa
Innaka kunta binaa baseeraa
Qaala qad ooteeta su'laka yaa Moosaa
Wa laqad manannaa 'alaika marratan ukhraaa
Iz awhainaaa ilaaa ummika maa yoohaaa
Aniqzifeehi fit Taabooti faqzifeehi fil yammi fal yul qihil yammu bis saahili yaakhuzhu 'aduwwul lee wa 'aduwwul lah; wa alqaitu 'alaika mahabbatam minnee wa litusna'a 'alaa 'ainee
Iz tamsheee ukhtuka fataqoolu hal adullukum 'alaa mai yakfuluhoo faraja 'naaka ilaaa ummika kai taqarra 'ainuhaa wa laa tahzan; wa qatalta nafsan fanajjainaaka minal ghammi wa fatannaaka futoonaa; falabista sineena feee ahli Madyana summa ji'ta 'alaa qadariny yaa Moosa
Wastana' tuka linafsee
Izhab anta wa akhooka bi Aayaatee wa laa taniyaa fee zikree
Izhabaaa ilaa Fir'awna innahoo taghaa
Faqoolaa lahoo qawlal laiyinal la allahoo yatazakkkaru 'aw yakhshaa
Qaalaa Rabbanaaa innanaa nakhaafu ai yafruta 'alainaaa aw ai yatghaa
Qaala laa takhaafaaa innanee ma'akumaa asma'u wa araa
Faatiyaahu faqoolaaa innaa Rasoolaa Rabbika fa arsil ma'anaa Banee Israaa'eela wa laa tu'azzibhum qad ji'naaka bi Aayatim mir Rabbika wassa laamu 'alaa manit taba'al hudaa
Innaa qad oohiya ilainaaa annnal 'azaaba 'alaa man kaz zaba wa tawalla
Qaala famar Rabbu kumaa yaa Moosa
Qaala Rabbunal lazeee a'taa kulla shai'in khalqahoo summa hadaa
Qaala famaa baalul quroonil oolaa
Qaala 'ilmuhaa 'inda Rabee fee kitaab, laa yadillu Rabbee wa laa yansaa
Allazee ja'ala lakumul arda mahdanw wa salaka lakum feehaa subulanw wa anzala minas samaaa'i maaa'an fa akhrajnaa biheee azwaajam min nabaatin shatta
Kuloo war'aw an'aamakum; inna fee zaalika la Aayaatil li ulin nuhaa
Minhaa khalaqnaakum wa feehaa nu'eedukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa
Wa laqad arainaahu Aayaatinaa kullahaa fakaz zaba wa abaa
Qaala aji'tanaa litukhri janaa min ardinaa bisihrika yaa Moosa
Falanaatiyannaka bisihrim mislihee faj'al bainanaa wa bainaka maw'idal laa nukhlifuhoo nahnu wa laaa anta makaanan suwaa
Qaala maw'idukum yawmuz zeenati wa ai yuhsharan naasu duhaa
Fatawallaa Fir'awnu fajjama'a kaidahoo summa ataa
Qaala lahum Moosaa wailakum laa taftaroo 'alal laahi kaziban fa yus hitakum bi 'azaab, wa qad khaaba manif taraa
Fatanaaza'ooo amrahum bainahum wa asarrun najwaa
Qaalooo in haaazaani lasaahiraani yureedaani ai yukhrijaakum min ardikum bisihrihimaa wa yazhabaa bitareeqatikumul muslaa
Fa ajmi'oo kaidakum summma'too saffaa; wa qad aflahal yawma manis ta'laa
Qaaloo yaa Moosaaa immaaa an tulqiya wa immaaa an nakoona awala man alqaa
Qaala bal alqoo fa izaa hibaaluhum wa 'isiyyuhum yuhaiyalu ilaihi min sihrihim annahaa tas'aa
Fa awjasa fee nafsihee kheefatam Moosa
Qulnaa laa takhaf innaka antal a'laa
Wa alqi maa fee yamee nika talqaf maa sana'oo; innamaa sana'oo kaidu saahir; wa laa yuflihus saahiru haisu ataa
Fa ulqiyas saharatu sujjadan qaalooo aamannaa bi Rabbi Haaroona wa Moosa
Qaala aamantum lahoo qabla an aazana lakum; innahoo lakabeerukumul lazee 'allama kumus sihra fala uqatti'anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafinw wa la usallibannakum fee juzoo'in nakhli wa lata'lamunna aiyunaaa ashaddu 'azaabanw wa abqaa
Qaaloo lan nu'siraka 'alaa maa jaaa'anaa minal baiyinaati wallazee fataranaa faqdi maaa anta qaad; innamaa taqdee haazihil hayaatad dunyaa
Innaaa aamannaa bi Rabbinaa liyaghfira lanaa khataayaanaa wa maaa akrahtanaa 'alaihi minas sihr; wallaahu khairunw waabqaa
Innahoo mai yaati Rabbahoo mujriman fa inna lahoo Jahannama laa yamotu feehaa wa laa yahyaa
Wa mai yaatihee mu'minan qad 'amilas saalihaati fa ulaaa'ika lahumud dara jaatul 'ulaa
Jannaatu 'Adnin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; wa zaalika jazaaa'ua man tazakka (section 3)
Wa laqad awhainaaa ilaa Moosaaa an asri bi'ibaadee fadrib lahum tareeqan fil bahri yabasal laa takhaafu darakanw wa laa takhshaa
Fa atba'ahum Fir'awnu bijunoodihee faghashiyahum minal yammmi maa ghashi yahum
wa adalla fir'awnu qawmahoo wa maa hadaa
Yaa Baneee Israaa'eela qad anjainaakum min 'aduw wikum wa wa'adnaakum jaanibat Tooril aimana wa nazzalnaa 'alaikumul Manna was Salwaa
Kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum wa laa tatghaw feehi fa yahilla 'alaikum ghadabee wa mai yahlil 'alaihi ghadabee faqad hawaa
Wa innee la Ghaffaarul liman taaba wa aamana wa 'amila saalihan summah tadaa
Wa maaa a'jalaka 'an qawmika yaa Moosa
Qaala hum ulaaa'i 'alaaa asaree wa 'ajiltu ilaika Rabbi litardaa
Qaala fa innaa qad fatannaa qawmaka mim ba'dika wa adallahumus Saamiriyy
Faraja's Moosaaa ilaa qawmihee ghadbaana asifaa; qaala yaa qawmi alam ya'idkum Rabbukum wa'dan hasanaa; afataala 'alaikumul 'ahdu am arattum ai yahilla 'alaikum ghadabum mir Rabbikum fa akhlaftum maw'idee
Qaaloo maaa akhlafnaa maw'idaka bimalkinna wa laakinna hummilnaaa awzaaram min zeenatil qawmi faqazafnaahaa fakazaalika alqas Saamiriyy
Fa akhraja lahum 'ijlan jasadal lahoo khuwaarun faqaaloo haazaaa ilaahukum wa ilaahu Moosaa fanasee
Afalaa yarawna allaa yarji'u ilaihim qawlanw wa laa yamliku lahum darranw wa laa naf'aa (section 4)
Wa laqad qaala lahum Haaroonu min qablu yaa qawmi innamaa futintum bihee wa inna Rabbakumur Rahmaanu fattabi'oonee wa atee'ooo amree
Qaaloo lan nabraha 'alaihi 'aakifeena hattaa yarji'a ilainaa Moosaa
Qaala Yaa Haaroonu maa mana 'aka iz ra aitahum dallooo
Allaa tattabi'ani afa'asaita amree
Qaala yabna'umma laa taakhuz bilihyatee wa laa biraasee innee khashetu an taqoola farraqta baina Baneee Israaa'eela wa lam tarqub qawlee
Qaala famaa khatbuka yaa Saamiriyy
Qaala basurtu bimaa lam yabsuroo bihee faqabadtu qabdatam min asarir Rasooli fanabaztuhaa wa kazaalika sawwalat lee nafsee
Qaala fazhab fa inna laka fil hayaati an taqoola laa misaasa wa inna laka maw'idal lan tukhlafahoo wanzur ilaaa ilaahikal lazee zalta 'alaihi 'aakifaa; lanuharriqannnahoo summa lanansifanahoo fil yammi nasfaa
Innamaaa ilaahukkumul laahul lazee laa ilaaha illaa Hoo; wasi'a kulla shai'in ilmaa
Kazaalika naqussu 'alaika min ambaaa'i maa qad sabaq; wa qad aatainaaka mil ladunnaa Zikraa
Man a'rada 'anhu, fa innahoo yahmilu Yawmal Qiyaamati wizraa
Khaalideena feehi wa saaa'a lahum Yawmal Qiyaamati himlaa
Yawma yunfakhu fissoori wa nahshurul mujrimeena Yawma 'izin zurqaa
Yatakhaafatoona bainahum il labistum illaa 'ashraa
nahnu a'lamu bimaa yaqooloona iz yaqoolu amsaluhum tareeqatan illabistum illaa yawmaa (section 5)
Wa yas'aloonaka 'anil jibaali faqul yansifuhaa Rabbee nasfaa
Fa yazaruhaa qaa'an safsafaa
Laa taraa feehaa 'iwajanw wa laaa amtaa
Yawma iziny yattabi'oonad daa'iya laa 'iwaja lahoo wa khasha'atil aswaatu lir Rahmaani falaa tasma'u illaa hamsaa
Yawma 'izil laa tanfa'ush shafaa'atu illaa man azina lahur Rahmaanu wa radiya lahoo qawlaa
Ya'lamu maa bainaa aideehim wa maa khalfahum wa laa yauheetoona bihee 'ilmaa
Wa 'anatil wujoohu lil Haiiyil Qaiyoomi wa qad khaaba man hamala zulmaa
Wa mai ya'mal minas saalihaati wa huwa mu'minun falaa yakhaafu zulmanw wa laa hadmaa
Wa kazaalika anzalnaahu Qur-aanan 'Arabiyyanw wa sarrafnaa fee hi minal wa'eedi la'allahum yattaqoona aw yuhdisu lahum zikraa
Fata'aalal laahul Malikul Haqq; wa laa ta'jal bil Quraani min qabli ai yuqdaaa ilaika wahyuhoo wa qur Rabbi zidnee 'ilmaa
Wa laqad 'ahidnaaa ilaaa Aadama min qablu fanasiya wa lam najid lahoo 'azmaa (section 6)
Wa iz qulnaa lilma laaa'ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Iblees; abaa
Faqulnaa yaaa Aadamu inna haazaa 'aduwwul laka wa lizawjika falaa yukhrijan nakumaa minal Jannati fatashqaa
Innaa laka allaa tajoo'a feeha wa laa ta'raa
Wa annaka laa tazma'u feehaa wa laa tadhaa
Fa waswasa ilaihish Shaitaanu qaala yaaa Aadamu hal adulluka 'alaa shajaratil khuldi wa mulkil laa yablaa
Fa akalaa minhaa fabadat lahumaa saw aatuhumaa wa tafiqaa yakhsifaani 'alaihimaa minw waraqil jannah; wa 'asaaa Aadamu Rabbahoo faghawaa
Summaj tabbahu Rabbuhoo fataaba 'alaihi wa hadaa
Qaalah bita minhaa jamee'am ba'dukum liba'din 'aduww; fa immaa yaati yannakum minnee hudan famanit taba'a hudaaya falaa yadillu wa laa yashhqaa
Wa man a'rada 'an Zikree fa inna lahoo ma'eeshatan dankanw wa nahshuruhoo Yawmal Qiyaamati a'maa
Qaala Rabbi lima hashar tanee a'maa wa qad kuntu baseeraa
Qaala kazaalika atatka Aayaatunaa fanaseetahaa wa kazaalikal Yawma tunsaa
Wa kazaalika najzee man asrafa wa lam yu'mim bi Aayaati Rabbih; wa la'azaabul Aakhirati ashaddu wa abqaa
Afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum minal qurooni yamshoona fee masaakinihim; inna fee zaalika la Aayaatil li ulinnuhaa (section 7)
Wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika lakaana lizaamanw wa ajalum musammaa
Fasbir 'alaa maa yaqooloona wa sabbih bihamdi Rabbika qabla tuloo'ish shamsi wa qabla ghuroobihaa wa min aanaaa'il laili fasabbih wa atraafan nahaari la 'allaka tardaa
Wa laa tamuddanna 'ainaika ilaa ma matta'na biheee azwajam minhum zahratal hayaatid dunya linaftinahum feeh; wa rizqu Rabbika khairunw wa abqaa
Waamur ahlaka bis Salaati wastabir 'alaihaa la nas'aluka rizqaa; nahnu narzuquk; wal 'aaqibatu littaqwaa
Wa qaaloo law laa yaateenaa bi Aayatim mmir Rabbih; awalam taatihim baiyinatu maa fis suhufil oolaa
Wa law annaaa ahlaknaahum bi'azaabim min qablihee laqaaloo Rabbanaa law laaa arsalta ilainaa Rasoolan fanattabi'a Aayaatika min qabli an nazilla wa nakhzaa

Qul kullum mutarabbisun fatarabbasoo fasta'lamoona man Ashaabus Siraatis Sawiyyi wa manih tadaa (section 8) (End Juz 16)No comments