Method of Performing Eid Namaaz

Share:


Here is what the Prophet use to do on the day of Eid (Sunnah), May Allah's peace and blessings be upon him:

1. To rise early in the morning.
2. Take a full bath.
3. Clean the teeth.
4. Wear the best cloths that he had.
5. Wear perfume.
6. To eat something sweet like dates before leaving home.
7. Go to the Eid prayer location very early. (The Prophet use to offer Eid prayer in the central location, that is not to offer it in a mosque of a locality without any legitimate excuse).
8. The Prophet used to go to the Eid Prayer location by one route and will return through another route.
9. He used to go for Eid on foot.
10. He used to chant slowly on the way to the Eid prayer location the following words: “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallahu Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wa lillahil Hamd." (Translation: Allah is the greatest, He is the greatest. There is no god except Allah. He is the greatest. All praises and thanks are for Him)
11. The Prophet used to give Sadqa-e-Fitr (zakatul fitr) for before the Eid day. But if you have not done so please give now before the Eid.


Method of Performing Eid Namaaz

1. Make your Niyyat
2. After making your Niyyat follow the Imam by raising your hands upto your ears and reading Takbeer-e-Tahreema and then fold the hands below the navel
3. Recite the ‘Sanaa', subhaanakallahumma... till the end and thereafter the Imam will read three extra Takbeers. The Muqtadees at each Takbeer follow the Imam by raising their hands to the ears reciting ‘Allahu Akhbar’ and then dropping their hands to their sides
4. At the call of the third Takbeer, the hands will be folded. The Rakaat will then be completed as normal
5. In the second Rakaat after Surah Fateha and Qirat, the Imam will call out three extra Takbeers, and at the call of the fourth Takbeer all will go into Ruku and complete the rest of the Namaaz as usual
6. After the Namaaz, the Imam will give two Khutbahs in Arabic
7. After the Khutbahs, a talk will be given to highlight important issues facing the Muslims and pertinent aspects of the particular Eid.
8. At the end of the talk Salat-o-Salaam will be sent upon the Beloved Prophet Salla Allahu Alayhi wa Sallam. To recite the Salat-o-Salaam collectively while standing is a means of obtaining Mercy and Blessings of Allah Almighty.
9. Then the Imam will make the final du’a for the general well being of the Muslim Ummah.
10. It is Mustahab to hug and shake hands with fellow Muslim bretheren.

3 comments:

 1. Replies

  1. Mười tám cấm chế này chẳng qua chỉ là hai trong số mười chín tổ hợp cấm chế mà Vương Lâm sau khi tìm hiểu mũ rơm của Vân Tước Tử mà đưa ra, muốn để Cấm Phiên có thể đạt được chín ngàn chín trăm chín mươi chín tổ cấm chế thì số lượng này còn lâu mới đủ.

   - Ta tới đây là vì muốn lấy tiên ngọc!

   Vương Lâm cũng không nói lời thừa, thẳng thắn nói.

   Trương Hướng Phàm vội vàng gật đầu, nói:

   - Thất sư tổ, mỗi tháng người được một trăm viên tiên ngọc. Xin người đưa lệnh bài cho ta, ta sẽ mở truyền tống trận cho người.
   dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
   Vương Lâm nghe vậy liền vung tay phải lên, một cái lệnh bài bay ra.

   Trương Hướng Phàm sau khi tiếp nhận liền cung kính lui lại phía sau vài bước, xem xét một chút trên mặt đất, hai tay tính toán gì đó, cuối cùng ánh mắt lóe lên, cầm lệnh bài đột nhiên nhấn xuống phía mặt đất mộ Lâm nhìn thấy rõ ràng, chỗ Trương Hướng Phàm ấn chính là chỗ ba đạo bạch ngân trong trận pháp giao nhau trong nháy mắt.

   Delete