SPECIAL DUA AND WAZAAIF

Share:
SPECIAL DUA AND WAZAAIFPlease recite Darood Shareef thrice before and after all Du’as and Wazaa’if.

A. When one is in fear, or stressed and worried, the following Du’a should be read. This Du’a will assist you as it will give you peace of the mind and the heart. The Du’a is:

"Ya Allah, Ya Rahmaan, Ya Raheem, Dille Maara, Kun Mustqeem, Bahaqqe Iyya Ka Na'budu wa Iyya Ka Nasta'een, Wa Bahaqqe, Taa Haa wa Yaaseen, wa Bahaqqe Alaa bi zikrillahi tatma'inul Quloob, wa Bi Haqqe La Hawla wa Laa Quwatta illa Billahil Aliyil Azeem, Wa Tawakaltu alal Laahi Hasbunallahu Wa ne'mal Wakeel, Ne'mal Mowlaa wa Neman Naseer."

B. To free oneself from calamities and illnesses, one should read the following Du’a:

* "Fa Sah'hil Yaa Ilaahi Qulla Sa'bin, Bi Hurmati Sayyidil Abraari Sah'hil."

*"Yaa Rasoolalaahi Unzur Haalana, Yaa Habeeballahi Isma Qaalana, Innani Fi Bahre Hamim Mughraqun, Khuz Yadi Sahil lana Ishkaalana."

* "Li Khamsatin Utfi biha Haral Wabaa'il Haatima, Al Mustapha wal Mutadha wabnaahuma wal Faatima."

* "Ilaahi Bahaqqe Bani Fathima, ke bar qawl Imaa Kunni Khaatima, Agar Daawatam rad Kunni war Qubool, Mano Daste Daamaane Aale Rasool"

* "Ilaahi Bahaqqe Muhammad Rasool, Gunah Maaf kar ke du’aa kar Qubool"

C. Durood-e-Radawiyyah is a special Durood that should be read 100 times after Jummah Salaah. One should face Madinah Shareef with one’s hands folded in complete respect. The recitation of this Durood is a means of gaining great reward and blessing in this world and in the Hereafter. The Durood is as follows:

* "Sallal laahu alan Nabiyyil Umiyyi Wa Aalihi Sallal laahu Alaihi wasallam Salaataw was Salaaman Alaika Yaa Rasoolallah"

D. Panj Ganj Qaaderiyah (Five Treasures Of The Qaaderi Order):

* After Salaatul Fajr: “Yaa Azeezu Yaa Allahu” 100 times
* After Zohar Salaah: “Yaa Kareemu Yaa Allah” 100 times
* After Asr Salaah: “Yaa Jab'baaru Yaa Allah” 100 times
* After Maghrib Salaah: “Yaa Sat'taaru Ya Allah” 100 times
* After Esha Salaah: “Yaa Ghafaaru Yaa Allah” 100 times

E. Bismillah Shareef : If one wishes to be free from hardships and if one wishes to gain success, one should perform Wudhu, and then recite 1 000 times Bismillah. After this read two Rakaats of Nafil Salaah. Then, read abundant Durood Shareef and make Du'a in abundance. Continue this proceedure again and again until one has recited Bismillah 12 000 times and completed 24 Rakaats of Salaah in total, meaning that every time one reads the 1 000 Bismillahs, he should make two Rakaats of Nafil Salaah. On completion of this Wazaa’if, one should make Du’a in the Court of Almighty Allah, through the mediation of the Holy Prophet Muhammad (sallal laahu alaihi wasallam). Insha-Allah, one’s Du’a will be accepted. It is also preferable that in the first Rakaat one should recite Ayatul Kursi, and in the second Rakaat Surah Ikhlaas (Qul Huwallah).

F. Advice of the Holy Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) : Once The Holy Prophet Muhammad (sallal laahu alaihi wasallam) said to Sayyiduna Ali (radi Allahu anhu): “Do five things before going to bed at night, that is,

a. Give four thousand Dinars Sadqa,
b. Read one entire Holy Quran,
c. Fulfill the right of Heaven,
d. Fake peace between two people fighting, and
e. Perform one Hajj.” '

Hazrat Ali (radi Allahu anhu) said, "O Prophet of Allah, this is very difficult for me." The Prophet (sallal laahu alaihi wasallam) then said,

a. “Read four times Surah Faatiha, and you shall gain the Sawaab of giving four thousand Dinars in charity,

b. Read Surah Ikhlaas (Qul Huwallah) thrice, and you will gain the Sawaab of reciting one Holy Quran,

c. Recite Durood Shareef thrice, and you will gain the Sawaab of Jannah;

d. Recite Astaghfirullah Rabbi min Qulli Zambyu Wa Aatubu Ilaih ten times, and you will gain the reward of making peace between two people fighting, and

e. Recite the third Kalima (Subhaanallahi Wal Humdu lillahi Wa Laa Ilaha Ilal laahi Allahu Akbar Wa Laa Hawla Wa laa Quwata Illa Bil laahil Aliyil Azeem) four times and you will gain the reward of making Hajj."

On hearing these words, Hazrat Ali (radi Allahu anhu) said: "As from this day onwards, I will always follow this practice."

G. Faizaan-e-Ghaus-e-Azam: A'la Hazrat (radi Allahu anhu) wrote in his "Fatawa Razvia" that there are 11 names from amongst the names of Huzoor Ghaus-e-Azam (radi Allahu anhu) that are a means of gaining blessings and freedom from hardships. If these names are recited during calamities, illness or in one’s home and business then the reciter will gain much benefit. These names are as follows:-

a. Sayyid Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
b. Sultaan Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
c. Qutub Muhiy'ud'deen (radi Allahu anhu)
d. Khwaja Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
e. Makhdoom Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
f. Wali Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
g. Baadshah Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
h. Sheikh Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
i. Maulana Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu)
j. Ghaus Muhiy'yud’deen (radi Allahu anhu)
k. Khaleel Muhiy'yud'deen (radi Allahu anhu) 

No comments