Wazifa Khatme Qadiriyah Kabeer - Qaseeda Ghousia in English with Meaning

Share:
Wazifa Khatme Qadiriyah Kabeer - Qaseeda Ghousia in English with Meaning

Wazifa Khatme Qadiriyah Kabeer - Qaseeda Ghousia in English with Meaning

One can recite Khatme Qadiriya 11 times or 111 times alone or in group of Majlis.

Wazifa Khatme Qadiriyah PDF    |    Qaseeda Ghousia PDF
 1. Durood Ghausia Shareef
  Allahumma Salle Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Ma’dinil Joodi Wal Karami Wa Aalihi Wa Baarik Wa Sallim (111 Times)
 2. Subhaanallahi Wal Hamdu Lillahi Walaa Ilaaha Illahahu Walaahu Akbar Walaa Hawla Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil Azeem. (111 Times)
 3. Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem
  Al-hamdu lillahi Rabb il-'alamin; Ar Rahmaanir Raheem; Maliki yawmi-d-Din; Iyya-ka na'budu wa iyya-ka nasta'in; Eh'denas Siraatal Mustaqeem; Siraatal Lazina An`amta `alayhim; Ghayril Maghdoobi `alayhim Waladdaaleen (111 Times)
 4. Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem
  Alam Nashrah Laka Sadrak Wawa Dwa’naa Anka Wizrak Allazi Anqa Dwazahraka Warafa’na Laka Zikrak Fa Inna M’al Usri Yusra Inna M’al Usri Yusra Faiza Faraghta Fanswab Wa Ila Rabbika Farghab (111 Times)
 5. Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem
  Qul Huwallahu Ahad. Allahuhus Samad. Lam Yalid. Walam Yulad. Walam Yakullahu Kufuwan Ahad. (111 Times).
 6. Ya Baaqi Antal Baaqi (111 Times)
 7. Ya Shaafi Antal Shaafi (111 Times)
 8. Ya Kaafi Antal Kaafi (111 Times)
 9. Ya Haadi Antal Haadi (111 Times)
 10. Ya Rasullulahi Unzur Halana Ya Habiballahi Isma Qalana Innani Fi Bahri Haamim Mugh Raqun Khuz Yadi Sahhil Lana Ishkalana (111 Times)
  [Oh the Holy Prophet (Allah bless him and give him peace) please shower uswith your favours. Oh most beloved of Almighty Allah ! We are your followers.We are surrounded by difficulties. Please take us by the hand and relieve usfrom our sufferings.]
 11. Ya Habeebal Ilaahi Khuz Biyadi
  Maa liajj zi Siwaaka Mustanadi (111 Times)
  O Allah’s Beloved, Kindly Assist Me, There Is No Support For My Weakness But You.
 12. Fasah’hil Ya Ilaahi Kulla Sa’bin
  Bihurmati Sayyidil Abraari Sah’hil (111 Times)
  O Allah Make Easy All My Difficulties; With The Barakah Of The Prince Of Goodness Make It Easy
 13. Ya Siddique Ya Umar Ya Usmaan Ya Haidar
  Da Fa Sharkun Khair Awar Ya Shabbir Ya Shabbar (111 Times)
  O Siddique, O Umar, O Uthman, O Ali (Haider)
  (we) Start With Obeying Allah (with The Barakah) Of Hasan And Husain
 14. Ya Hadrat Sultaan Shaikh Sayyid Shah Abdal Qaadir Jilani Shay’an Lillah Al Madad (111 Times)
  O Hadrat Sultan Shaikh Sayyid Shah Abdal Qaadir Jilani
  Please Help For The Sake Of Allah
 15. Ma Hama Muhtaaj Too Haajat Rawa
  Al Madad Ya Ghause A’zam Sayyida (111 Times)
  We Are All Helpless And You, With The Permission Of Allah, Can Fulfill Our Needs
  Help, My Leader, Ghause Azam
 16. Mushkilaate Be Adad Daarem Ma
  Al Madad Ya Ghause A’zam Peere Ma (111 Times)
  My Difficulties Are Infinite
  Help, Ghause Azam, My Leader
 17. Ya Hadrat Shaikh Muhayyuddin Mushkil Kushaa Bil Khair (111 Times)
  Hadrat Shaikh Muhay’yid’din, The Remover Of Difficulties, The Possessor Of Good.
 18. Imdaad Kun Imdaad Kun Az bande Gham Azaad Kun
  Dardeeno Dunya Shaad Kun Ya Ghause A’zam Dastageer (111 Times)
  Help! Help! Free Me From My Difficulties
  Make My Religion And World Full Of Happiness O Ghause Azam Dastageer
 19. Ya Hadrat Ghaus Aghisna Bi’iznillahi Ta’ala (111 Times)
  O Hadrat Ghaus, Help Us With The Permission Of Allah.
 20. Khuz Yadi Ya Shaahe Jeelan Khuz Yadi
  Shay An Lillah Anta Noorun Ahmadi (111 Times)
  Hold My Hand Of King Of Jilaan, Hold My Hand
  Help For The Sake Of Allah, You Are The Light Of The Prophet.
 21. Tufaile Hadrat Dastageer Dushman Huwe Zer (111 Times)
  With The Wasila And Medium Of Hadrat Dastageer, May My Enemies Disappear.
 22. Ilahi Khair Gardani Bahaq E Shah E Jilani (111 Times)
  Ya Allah Grant us good in the sadka of Huzur Shahe Jilani
 23. Sureh Yaseen (ONCE)
 24. Qaseeda Ghausia Shareef (ONCE)
 25. Durood Ghausia Shareef (11 Times)
  Allahumma Salle Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Ma’dinil Joodi Wal Karami Wa Aalihi Wa Baarik Wa Sallim 
Qaseeda Ghousia

Saqaanil Hubbu Kasaatil Wisaali Faqultu Likhamrati Nahwi Ta Aali

Sa’at Wamashat Linahwi Fi Ku’oosin Fahimtu Bisukrati Baynal Mawaali

Faqultu Lisaa’iril Aqtaabi Lummu Bihaali Wad Khulu Antum Rijaali

Wahummu Washrabu Antum Junudi Fasaaqil Qawmi Bil Waafi Malaali

Sharibtum Fudlati Mim Ba’di Sukri Wala Niltum Uloowi Wat Tisaali

Makaamukumul U’la Jam’aw Wala Kin Maqaami Fawqakum Ma Zaa La Aa’li

Ana Fi Hazratit Taqreebi Wahdi Yusarifuni Wahasbi Zul Jalaali

Anal Baaziyu Ashhabu Kulli Shaykin Waman Zaa Fir Rijaali U’tiya Misaali

Kasaani Khilatan Bitiraazi Azmin Wa Tawwajani Bitijaanil Kamaali

Wa’atla Ani Alaa Sirrin Qadeemin Waqalladani Wa A’taani Su’aali

Wa Walaani Alal Aqtaabi Jam’an Fahukmi Naafizin Fi Kulli Haali

Walow Alqaytu Sirri Fi Bihaarin Lasaaral Kullu Ghawran Fis Zawaali

Walow Alqaytu Sirri Fi Jibaalin Ladukkat Wakhtafat Baynar Rimaali

Walow Alqaytu Sirri Fawqa Naarin Lakhamidat Wantafat Min Sirri Haali

Walow Alqaytu Sirri Fawqa Maytin Laqaama Biqudratil Mawla Ta’aali

Wamaa Minha Shuhurun Aw Thuhuurun Tamurru Watanqadi Illa Ataali

Watukhbiruni Bimaa Ya’ti Wa Yajri Watu’limuni Fa’aqsir An Jidaali

Mureedi Him Watib Washtah Waganni Wa’if’al Ma Tashaa’u Falismu Aali

Mureedi La Takhaf Allahu Rabbi Ataani Rifatan Niltul Manaali

Tubu Li Fis Samaa’i Walardi Tuqqat Washaa’oosus Sa’aadati Qad Badaali

Bilaadul Laahi Mulki Tahta Hukmi Wa Waqti Qabla Qalbi Qad Safaali

Nazartu Ilaa Bilaadil Laahi Jam’an Kakhardalatin Alaa Hukmit Tisaali

Darastul Ilma Hatta Sirtu Qutban Waniltus Sa’da Mim Mawlal Mawaali

Faman Fi Awliyaa’il Laahi Misli Waman Fil Ilmi Wat Tasrifi Haali

Rijaali Fi Hawa Jirihim Siyaamun Wafi Zulamil Layaali Kal La Aali

Wakullu Waliyin Lahu Qadamun Wa Inni Alaa Qadamin Nabbiyi Badril Kamaali

Mureedi La Takhaf Wa’ Shin Fa Inni Azoomun Qaatilun Indal Qitaali

Anal Jeeliyu Muhayudeeni Laqaabi Wa’alaami Alaa Ra’sil Jibaali

Anal Hasaniyu Wal Mukhda’ Maqaami Wa’aqdaami Alaa Unuqir Rijaali

Wa Abdul Qaadiril Mashooru Ismi Wa Jaddi Saahibul Aynil Kamaali

No comments